conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

REST API

Att använda API:t genom restful HTTP-anrop.

Anropa API

Bas-URL:en är samma för alla GET API-anrop: https://ece01.ericsson.net:4443/ecity

GET-anropet kräver följande header:

  • Authorization: Basic <username:password> (måste konverteras till base64 utan radbrytningar och whitespace (No_Wrap).)

Nedanstående parametrar kan sättas efter bas URL. Varje parameter kan endast specificeras en gång per query.

dgw

Bussens identifikationsnummer. Utesluts denna parameter, returneras värden för samtliga bussar.

sensorSpec

Vilken sensors data som efterfrågas. Kan ej använda tillsammans med resourceSpec. Se dokumentationen för information om sensorer och resurser.

resourceSpec

Varje sensor har en eller flera resurser. Kan ej användas tillsammans med sensorSpec. Se dokumentationen för information om sensorer och resurser.

t1

Början på efterfrågat tidsintervall. Måste specificeras. Värdet ska vara i millisekunder från 1970-01-01, UTC (Time since epoch multiplicerat med 1 000).

t2

Slutet på efterfrågat tidsintervall. Måste specificeras. Värdet ska vara i millisekunder från 1970-01-01, UTC (Time since epoch multiplicerat med 1 000).

Exempel anrop

?dgw=Ericsson$<vin>&t1=<tid>&t2=<tid2>
Data från alla sensorer för en specifik buss.

?dgw=Ericsson$<vin>&sensorSpec=Ericsson$GPS&t1=<tid>&t2=<tid2>
GPS data för en specifik buss.

?dgw=Ericsson$<vin>&resourceSpec=Ericsson$Latitude_Value&t1=<tid>&t2=<tid2>
Latitud för en specifik buss.

?sensorSpec=Ericsson$GPS&t1=<tid>&t2=<tid2>
GPS data för alla bussar.

?resourceSpec=Ericsson$Speed_Value&t1=<tid>&t2=<tid2>
Hastigheten för alla bussar.

Svarsformat

Servern svarar med en JSON-array av JSON-objekt med nyckel/värde-paren:

  • gatewayId -bussens VIN (utan Ericsson$ prefix)
  • resourceSpec -resursens namn (utan Ericsson$ prefix)
  • value -värdet som resursen har
  • timestamp -i millisekunder från 1970-01-01, UTC (Time since epoch multiplicerat med 1 000)

Observera att varje JSON-objekt motsvara en resurs. Om frågan gjordes på sensor eller gateway så returneras alla resurser associerade till sensorn eller gatewayen.

Exempelsvar:

[{"resourceSpec":"Authenticated_Users_Value","timestamp":"1442391279000","value":"5","gatewayId":"Vin_Num_001"}]

Här kan du se ett mer komplett exempel.